INTERNET INTELEKTUALCI

stef

Dušica je srećno razvedena domaćica, koja svoje
slobod no vreme provodi na internetu. Njeno slobodno vreme traje, otprilike, non stop. Završila je srednju
trgovačku školu, udala se, rodila dete, razvela, u među vremenu zavolela sve što vole mladi i sada živi od
alimentaci je, sa svojom dvadeset deve to godi šnjom ćer-
kom, u ku ći svo jih ro di te lja. Ne ra di nig de, ni ti je ika da
ra di la, ni ti pla ni ra. Kao, uosta lom, i nje na ćer ka, či ja je
tre nut no je di na pre o ku pa ci ja da se što bo lje uda.
Ra de je Du šic in vr šnjak, pe de se to go di šnjak, si no-
nim za mu šku use de li cu, ko ji je, kao i Du ši ca, za po slen
na Fej sbu ku. Ka žem za po slen ne zbog pla te, već zbog
pro fe si o nal nog od no sa ko ji ima pre ma sve mu to me.
Ume sto ku će, on re dov no ure đu je svoj pro fi l. Ume sto u
ži vo tu, on no vi ne uvo di na svo joj in ter net stra ni ci. Bu di
se ra no i oba ve zno je pr vi na čet li sti, a od la zi po sled nji,
što sa mo go vo ri o lju ba vi ko ju ga ji pre ma svom po slu.
Njih dvo je su se pre po ro di li ot ka ko su otvo ri li svo je
na lo ge i za po če li ko mu ni ka ci ju sa ce lim sve tom. Osim
– 13 –mon ti ra nih fo to gra fi ja ko je sva ko dnev no po sta vlja ju,
re dov no pi šu i o svo jim ži vo ti ma u ko ji ma se, u su-
šti ni, ni šta ne de ša va, ali, baš zbog to ga, pi šu kao da
ži ve vla sti ti ideal, pi šu kao da im se uvek de ša va ne što
no vo. Vr lo br zo su po vra ti li po lju lja no sa mo po u zda nje,
iz gra di li svo je du go sa nja ne iden ti te te i po sta li ono što
su od u vek že le li da bu du – pri vlač ni lju di sa čvr stim
sta vo vi ma i ja sno de fi ni sa nim ci lje vi ma u ži vo tu, omi-
lje ni u dru štvu i uvek sprem ni za no va prijateljstva.
Ta ko ne ka ko su opi si va li se be…
Na i me, dok sam ra ni je či tao Du ški ne ko men ta re, pro-
sto sam bio za pa njen obra zo va njem te že ne, ko li či nom
po da ta ka ko jom je ba ra ta la i na či nom na ko ji je pi sa la.
Po kri va la je go to vo sve obla sti i ima la je od go vor na sva-
ko pi ta nje. Ni je bi lo ras pra ve gde ona ni je vo di la glav nu
reč. Od umet no sti, po li ti ke, pa do na u ke, nje no mi šlje nje
je uvek bi lo ak tu el no i či ta lo se s po seb nom pa žnjom.
Pi sa la je s pu no lju ba vi i raz u me va nja pre ma dru gi ma, a
opet po ma lo dr sko i od seč no što je sa mo do dat no po tvr-
đi va lo da se ra di o ja koj lič no sti. To li ko je njen in ter net
pro fi l bio ube dljiv, od fo to gra fi ja ko je je po sta vlja la, do
na či na na ko ji je pi sa la, da sam jed no stav no po že leo da
je upo znam i da s njom po raz go va ra m uži vo.
Sa dru ge stra ne, Ra de je osta vljao uti sak ve li kog
za vod ni ka, oko re log ne že nje sa bo ga tim ži vot nim is ku-
stvom, čo ve ka sa sti lom ko ji je pu no to ga pro šao i sa da,
na po kon, že li da se skra si i pro na đe srod nu du šu. Že ne
su se pro sto le pi le za nje gov in ter net pro fi l, pro vo ci-
– 14 –ra le su jed na dru gu, ra di le su sve sa mo da bi pri vu kle
nje go vu pa žnju. Nje go va vir tu el na po pu lar nost ra sla je
za pa nju ju ćom br zi nom. Ne sa mo da je de lio sa ve te ma-
lo let ni ca ma, pri čao o su šti ni ži vo ta, pi sao pe sme ko je
su se za bo ra vlja le u tre nut ku, ne go je i obe ća vao lju di-
ma po slo ve, že na ma bra ko ve, pu to va nja. Obe ća vao je,
za pra vo, sve ono što su oni pod sve sno že le li, a iz ne kih
raz lo ga ni su mo gli da ima ju.
Što se ti če Du ši ce i mo je že lje da je upo zna m, ona
me je zbog broj nih oba ve za od bi la ne ko li ko pu ta i to ne
sa mo me ne, već i osta le lju de s ko ji ma je bi la u kon-
tak tu, a ko ji su ta ko đe že le li da je vi de. Sa Ra de tom
ni ka da ni sam ni ula zio u ne ku du blju pri ču, jer se on,
sve vre me, ba vio sa mo žen skim sve tom.
* * *
Na pe ri fe ri ji Be o gra da, ne ta ko dav no, slu čaj no
sam na le teo na Du ši cu i nje nu ćer ku. Če ka li smo isti
auto bus, na is toj sta ni ci i sta ja li na ne ko li ko ko ra ka
jed no od dru gog. Njih dve su se sve vre me ras pra vlja le
pri zem nim, pa la nač kim je zi kom ko ji je bio u pot pu noj
su prot no sti sa Du ški nim reč ni kom po ko me je bi la pre-
po zna tlji va. Ni su se oba zi ra le na svet oko se be, sva ka je
vu kla na svo ju stra nu i po ja ča va la ton, kao i vul gar nost
svo jih re či. Iako mi je ra do zna lost pro fe si o nal na de-
for ma ci ja, da ne ka žem tra ča re nje, sklo nio sam se na
vre me i sa če kao da im se stra sti sti ša ju pa da im kraj nje
ljud ski pri đem i da se upo zna mo.
– 15 –S ob zi rom da je auto bus ubr zo kre nuo , sme stio sam
se na se di šte iza njih, ka ko bih što lak še za po čeo raz-
go vor. Na kon tre će sta ni ce, mi slim da ni pet mi nu ta
ni je pro šlo, iza šle su gu ra ju ći jed na dru gu. Po što je ovo
bi la je din stve na pri li ka da je po zdra vim, po šao sam za
nji ma. Čim smo si šli, sr dač no sam je po zvao. Pr vo se
okre nu la, na mo me nat za sta la, po gle da la me, na kon
to ga po ma lo pa nič no od mah nu la ru kom, spu sti la gla vu
i na sta vi la da ide te tu ra ju ći za ćer kom.
Na rav no, ni smo vi še bi li pri ja te lji na in ter ne tu,
obri sa la me je čim je sti gla ku ći, ka ko iz ži vo ta ta ko i
sa li ste pri ja te lja. Na kon to ga je u pot pu no sti is klju či la
svoj in ter net pro fi l. Sa znao sam od dru gih da je la ga la
lju de o svom po re klu, me stu gde je sta no va la kao i to
da je ne ko do šao do ne ko g in tim no g de ta lja iz nje nog
ži vo ta i ob ja vio ga. Od ta da ta Du ška zva nič no ne po-
sto ji. Do du še, ona ni kad ni je ni po sto ja la . Či tav njen
iden ti tet raz bio se u jed nom tre nu.
Ra de ta sam upo znao na jed noj knji žev noj ve če ri.
Ne znam ka ko su ga pre va ri li da do đe, znam sa mo da
je sve vre me se deo, u po sled njem re du, pot pu no od-
ba čen. Iako su ga do ma ći ni na po čet ku na ja vi li kao
spe ci jal nog go sta, na kra ju je do ži veo pot pu ni fi ja sko.
Oče ki va li su mar kant nog go spo di na sa ma ni ri ma, a
do bi li oma le nog star ca, ko ji ne sa mo da ni je pri vu kao
ni či ju pa žnju, ne go je sve vre me od bi jao lju de . Zve zda
ve če ri je do ži ve la de bakl ve če ri. Na kon što je s ne ko li ko
jef ti nih što so va po ku šao da po pra vi stvar, kad su mu
– 16 –dru gi okre nu li le đa i osta vi li ga, sa mo je ustao i ćut ke
na pu stio pro sto ri ju.
Ne du go za tim je i on za u vek is klju čio svoj in ter net
pro fi l i na sta vio da ži vi svo jim ano nim nim ži vo tom, u
ne kom od be o grad skih so li te ra na če tr na e stom, pet na-
e stom ili već ne kom od spra to va.
I on da, na kra ju, ka da vi diš sve to, shva tiš da ti lju di
ne po sto je, ni ti su ika da po sto ja li, uka pi raš da ih ne ma
nig de, da jav no ni ka da ni šta ni su re kli i da se sa da,
napretkom civilizacije, konač no otvo rio pro stor i za
njih. Sa da oni, pot pu no rav no prav no, pu nim ime nom
i pre zi me nom, pra vim ili la žnim, mo gu da ras pra vlja-
ju sa svi ma, o sve mu. Mo gu da pre te, da pr ko se, ru še
vla de, da ci ti ra ju Froj da ili Jun ga (iz pri ruč ni ka za
do ma ći ce), da se po zi va ju na ljud ska pra va. Ma lo gra-
đa ni su ko nač no do bi li svo jih pet mi nu ta, svoj pro stor,
do du še vir tu el ni, da ga pot pu no bes plat no de le i ure-
đu ju. Po sta li su naj zad kom pe tent ni, a kom pe tent nost
ni su ste kli obra zo va njem i ži vo tom ko ji su vo di li već
ko nek ci jom na in ter net. Na po kon su po sta li ono što su
od u vek že le li da bu du: re vo lu ci o na ri, pe sni ci, fi lo zo fi ,
na uč ni ci, sli ka ri.
Na kra ju, ka da se sve sa be re i odu zme, i do bro je
da je ta ko. Ka da već ne mo gu da uče stvu ju u pro me ni
sve ta, mo gu bar da uče stvu ju u pro me ni se be. Pred-
sta vlja ju se bo ljim ne go što je su, što je ma nje stra šno
ne go da se pred sta vlja ju go rim ne go što je su. Bo lje da
ši re la žnu lju bav, ne go is kre nu mr žnju. Bo lje da pri ča ju
– 17 –o knji žev no sti o ko joj ne zna ju ni šta, ne go o te ma ma o
ko ji ma ni ne tre ba ni šta da se zna .
Sve stan sam da tu ne ma istin skog dru že nja, za gr lja ja
i pri ča ali kod ve ći ne ih ne ma ni ova ko! Naj go re je što
sve po sta je tri vi jal no, a opet, po mi šlje nju dru gih, ge ni-
jal no. Do volj no je da se čo vek ko nek tu je i već je po be dio.
Ko li ko ta kvih Du ški, ko li ko ta kvih Ra de ta, kre i ra ju svo je
vir tu el ne ži vo te, dok im cve će sto ji ne za li ve no, dok im
pra vi pri ja te lji umi ru za po sta vlje ni, dok im de ca di vlja ju
po so bi ili uli ci, uko li ko uop šte i ima ju de cu. Ko li ko ta-
kvih la že ceo svet la žu ći po naj vi še se be. Vre ba ju zgod nu
pri li ku, oče ku ju pre mi ju na lu tri ji, tra že isto mi šlje ni ke.
Ne osu đu jem ih, ali ih i ne po dr ža vam. Znam lju de
ko ji uz ju ta r nju ka fi cu po plju ju sve, ceo svet. Ne ka da se
men ta li tet jed nog na ro da naj bo lje ogle dao na pi ja ci ili u
jav nom pre vo zu, a da nas u mi li o ni ma ko men ta ra is pod
ru bri ka ko je ma hom svi pi šu, a ni ko ne či ta. In ter net
pru ža pri li ku da se pri ča o ono me i s oni ma s ko ji ma
u re al no sti ni ka da ni je mo glo da se pri ča. Ne va žno da
li po zna ješ ne ku oblast, va žno je da imaš in ter net. Ne-
va žno je da li si ne ka da pi sao , va žno je da sa da pi šeš.
Ne va žno je da li ne što znaš, va žno je da pri čaš o to me.
Uglav nom, sve je to ma nje vi še ja sno, pu te vi ko ji se
otva ra ju su ne ve ro vat ni, kao i mo guć nost da se s njih
pot pu no skre ne i da se za vr ši u pro va li ji. U pro va li ji
ko ja po sta je sve ve ća i ve ća.
*
*
*
– 18 –

Оставите одговор